Zmiana formy prawnej

Szanowni Państwo,
działając jako Prezes Zarządu spółki HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka (dawniej Hekkonet Damian Gałązka) z siedzibą w Gdyni (81-309), przy ulicy Warszawskiej 67, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589097 uprzejmie informuję, iż z dniem 1 grudnia 2015 roku przedsiębiorca Damian Gałązka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hekkonet Damian Gałązka (przedsiębiorca przekształcany) przekształcił formę prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka przekształcona, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 grudnia 2015 roku została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589097. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 złotych.

Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 5841 i następnych kodeksu spółek handlowych, ze skutkiem określonym w art. 5842 §1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zatem nie jest potrzebne zawieranie przez Państwa jakichkolwiek porozumień lub aneksów do obecnych umów, gdyż z mocy prawa będą one w pełnym zakresie kontynuowane przez spółką HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółkę przekształconą.

Poniżej wskazane zostały aktualne dane teleadresowe spółki:
HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Warszawska 67
81-309 Gdynia
NIP 5862301759, REGON 363120131

______________________
Damian Gałązka
Prezes Zarządu