Hekko.pl
Promocja 12 miesięcy w cenie 10 miesięcy
Promocja obowiązuje wszystkie typy pakietów hostingu WWW, Reseller, hostingu dedykowanego oraz serwerów VPS. Płacąc kwotę za 10 miesięcy konto przedłużane jest na rok.

REGULAMIN PROMOCJI „12 MIESIĘCY W CENIE 10 MIESIĘCY”§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja „12 miesięcy w cenie 10 miesięcy” organizowanej przez H88 S.A..

 2. Użyte w przedmiotowym Regulaminie terminy oznaczają, co następuje:

 1. Organizator - H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632;

 2. Promocja – oferowanie na korzystniejszych dla Uczestnika zasadach usług, takich jak: hosting WWW, hosting reseller, hosting dedykowany, serwer VPS.

 3. Uczestnik – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, korzystająca z objętej promocją usługi oferowanej przez Organizatora;

 4. Warunki – szczegółowe zasady, na jakich odbywa się dana Promocja, zawarte
  w niniejszym Regulaminie.

 1. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Promocja obowiązuje od 1 września 2007 r. do odwołania.

 3. Prawo do uczestnictwa w Promocji będzie ocenianie na podstawie daty złożenia zamówienia na daną usługę wymienioną w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu przez Uczestnika.

 4. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych usług świadczonych przez Organizatora, określonych w ust. 2 punkt 2 niniejszego paragrafu.

 5. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Promocji jest Organizator.


§ 2.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI


 1. Warunkiem udziału w Promocji dotyczącej danej usługi świadczonej przez Organizatora jest zamówienie usługi wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie Ogólnym Świadczenia Usług Firmy H88 S.A. i Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej usługi.

 2. Udział w promocji jest dobrowolny.

 3. Z Promocji można skorzystać wyłącznie w chwili zamówienia usługi nią objętej.

 4. Promocja dotycząca danej usługi nie podlega wymianie na inną Promocję lub na jej równowartość pieniężną.

 5. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3.

WARUNKI PROMOCJI 12 MIESIĘCY W CENIE 10 MIESIĘCY


 1. W trakcie trwania promocji, Uczestnik może otrzymać wybrane usługi wymienione w § 1, ust 2 pkt 2 z upustem.

 2. Warunkiem otrzymania upustu za świadczenie usługi, stanowiącego równowartość dwumiesięcznej opłaty abonamentowej, jest zamówienie usługi wymienionej w § 1, ust 2 pkt 2 z rocznym okresem abonamentowym. Upust zostanie naliczony automatycznie.

 3. Promocja obejmuje również przedłużenie świadczenia usługi, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile Promocja nie zostanie wcześniej zakończona.

 4. Cenniki uwzględniają promocyjne ceny.

§ 4.

REKLAMACJE


 1. Reklamacje związane z Promocją można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hekko.pl lub listownie na adres Organizatora.

 2. W reklamacji należy przedstawić zastrzeżenia związane z Promocją i dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi Uczestnikowi.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.


§ 5.

ZMIANA REGULAMINU


 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Promocji, w szczególności z przyczyn organizacyjno-technicznych. Do zamówień na usługi złożonych przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.

 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej: www.hekko.pl.


§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.hekko.pl.

 2. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 Nr 4, poz. 27).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Firmy H88 S.A. i Regulamin Szczególny dotyczący danej usługi, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Promocji wynikające z przyczyn od niego niezależnych,
  w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii.

 5. Spory i roszczenia związane z Promocją podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla powoda, a w przypadku Uczestników będących konsumentami – na zasadach ogólnych.

 6. Regulamin obowiązuje od 24 kwietnia 2013 roku.
Nasza spółka zapewnia hosting dla: rosenthal Nasza spółka zapewnia hosting dla: inwestycje Nasza spółka zapewnia hosting dla: szybko Nasza spółka zapewnia hosting dla: lufthansa Nasza spółka zapewnia hosting dla: superpharm Nasza spółka zapewnia hosting dla: yamaha