Hekko.pl
Promocja Monitoring Twojej marki w internecie - 40 dni gratis i 10% rabatu


Hekko.pl we współpracy z Brand24 przygotowało dla Ciebie specjalną ofertę. Tylko teraz otrzymasz 40 dni bezpłatnego testowania narzędzia do monitoringu internetu i mediów społecznościowych a także stały rabat 10% na zakup usługi. Opłacając usługę hostingową (Hosting WWW lub Reseller), otrzymasz zupełnie za darmo dostęp do aplikacji Brand24 na okres 40 dni a także stały rabat 10% na zakup usługi.

Brand24 to narzędzie monitoringu internetu i mediów społecznościowych. Pozwala na poznanie i zrozumienie opinii Internautów na temat wskazanych firm, czy produktów. Aplikacja monitoruje aktualnie ponad 25 000 marek, dla których zebrano już 3 miliardy wzmianek. Wśród klientów są takie marki jak Intel, IKEA, H&M, UPC, NC+, Raiffeisen Polbank, Vichy, Leroy Merlin, Tauron. Warto także podkreślić, że Brand24 to produkt nie tylko dla dużych firm. To również wartościowe narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wykorzystują monitoring do budowania relacji z klientami. Dzięki błyskawicznemu działaniu narzędzia (zbieranie danych w czasie rzeczywistym), można natychmiast podejmować akcję odnośnie prowadzonych kampanii marketingowych, a także działać w celu ochrony reputacji swojej marki, usługi, czy produktu w internecie.

Korzyści:
Monitoring marki/produktu – Monitoruj i analizuj obecność Twojej marki w internecie. Gdziekolwiek, ktokolwiek mówi na jej temat.
Ochrona reputacji – Narzędzie umożliwia błyskawiczne wychwytywanie negatywnych opinii, które mogą pojawić się w kontekście Twojej marki.
Wsparcie sprzedaży – Oferujemy możliwość dotarcia do potencjalnych klientów Twojej firmy w internecie.
Efekty kampanii – Analizuj i mierz efekty kampanii reklamowych i promocji w mediach społecznościowych.
Analiza Social Media – Poznaj najbardziej wpływowych i najaktywniejszych autorów publikujących informacje na temat Twojej marki.
Raporty – System tworzenia automatycznych analiz zestawiających podstawowe dane na temat monitorowanej marki.


Pełny opis narzędzia - Cennik narzędzia

REGULAMIN PROMOCJI MONITORING TWOJEJ MARKI W INTERNECIE§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja „Monitoring Twojej marki w internecie” organizowanej przez H88 S.A. we współpracy z Brand24 S.A. .

 2. Użyte w przedmiotowym Regulaminie terminy oznaczają, co następuje:

 1. Organizator - H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632;

 2. Partner - Brand24 S.A. z siedzibą w Warszawie (00-349) przy ulicy Tamka 16 lok. 6/7, NIP: 525-251-54-79, REGON: 144886667, KRS: 0000395367;

 3. Promocja – oferowanie na korzystniejszych dla Uczestnika zasadach usług, takich jak: hosting WWW, hosting reseller, monitoring marki w internecie;

 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, korzystająca z objętej promocją usługi oferowanej przez Organizatora;

 5. Warunki – szczegółowe zasady, na jakich odbywa się dana Promocja, zawarte
  w niniejszym Regulaminie.

 1. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Promocja obowiązuje od 23 października 2014 roku do odwołania.

 3. Prawo do uczestnictwa w Promocji będzie ocenianie na podstawie daty złożenia zamówienia na daną usługę wymienioną w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu przez Uczestnika.

 4. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych usług świadczonych przez Organizatora, określonych w ust. 2 punkt 2 niniejszego paragrafu.

 5. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Promocji jest Organizator.


§ 2.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI


 1. Warunkiem udziału w Promocji dotyczącej danej usługi świadczonej przez Organizatora jest zamówienie usługi wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 3 Regulaminu przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie Ogólnym Świadczenia Usług Firmy H88 S.A. i Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej usługi.

 2. Udział w promocji jest dobrowolny.

 3. Z Promocji można skorzystać w dowolnym czasie jej trwania.

 4. Promocja dotycząca danej usługi nie podlega wymianie na inną Promocję lub na jej równowartość pieniężną.

 5. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu a także Regulaminu Partnera, dostępnego na stronie Partnera http://brand24.pl/regulamin.


§ 3.

WARUNKI PROMOCJI MONITORING TWOJEJ MARKI W INTERNECIE


 1. W trakcie trwania promocji, Uczestnik może otrzymać w cenie usługi hostingu kod promocyjny obejmujący 40 dni bezpłatnego korzystania narzędzia do monitoringu marki w internecie udostępnionego przez Partnera na stronie http://brand24.pl a także stały rabat 10% na zakup usługi.

 2. Warunkiem udziału w Promocji jest zamówienie konta hostingowego i opłacenie go na 12 lub więcej miesięcy z góry. Uczestnik Promocji nie ponosi żadnych innych opłat w związku z Promocją.

 3. Promocja dotyczy następujących pakietów hostingowych: EasyPack+, MediumPack, MediumPack+, MaxPack, MaxPack+, EasyReseller+, MediumReseller, MediumReseller+, MaxReseller, MaxReseller+.

 4. Promocja nie dotyczy kont hostingowych opłaconych na miesiąc, kwartał i pół roku.

 5. Kod promocyjny zostanie przesłany na adres e-mail Klienta po spełnieniu wszystkich wymagań Promocji.

 6. Kod promocyjny możliwy do wykorzystania jest na stronie Partnera http://brand24.pl po przejściu na podstronę https://brand24.pl/konto/rejestracja i dokonaniu rejestracji przy wpisaniu kodu promocyjnego w polu "Kod promocyjny".

 7. W czasie korzystania z Promocji, konto hostingowe Uczestnika Promocji nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym jego parametrów lub czasu użytkowania.


§ 4.

REKLAMACJE


 1. Reklamacje związane z Promocją można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hekko.pl lub listownie na adres Organizatora.

 2. W reklamacji należy przedstawić zastrzeżenia związane z Promocją i dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi Uczestnikowi.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.


§ 5.

ZMIANA REGULAMINU


 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Promocji, w szczególności z przyczyn organizacyjno-technicznych. Do zamówień na usługi złożonych przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.

 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej: www.hekko.pl.


§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.hekko.pl.

 2. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 Nr 4, poz. 27).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Firmy H88 S.A. i Regulamin Szczególny dotyczący danej usługi, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Promocji wynikające z przyczyn od niego niezależnych,
  w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii.

 5. Spory i roszczenia związane z Promocją podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla powoda, a w przypadku Uczestników będących konsumentami – na zasadach ogólnych.

 6. Regulamin obowiązuje od 14 grudnia 2014 roku.
Nasza spółka zapewnia hosting dla: rosenthal Nasza spółka zapewnia hosting dla: inwestycje Nasza spółka zapewnia hosting dla: szybko Nasza spółka zapewnia hosting dla: lufthansa Nasza spółka zapewnia hosting dla: superpharm Nasza spółka zapewnia hosting dla: yamaha