Hekko.pl
Regulamin świadczenia usługi certyfikatów SSL

§ 1.

DEFINICJE

 1. Aktywacja – uruchomienie Usługi Certyfikatów SSL;

 2. Certyfikat SSL – potwierdzony przez Ośrodek certyfikujący zbiór informacji pozwalający na poświadczenie autentyczności serwera należącego do innego podmiotu, z którym łączy się Klient, pozwalający na zabezpieczenie stron WWW Klienta i sprawiający, iż dane przesyłane do Klienta są bezpieczne;

 3. Kod CSR – plik żądania Certyfikatu SSL zawierający zakodowane dane Klienta, takie jak w szczególności: imię nazwisko lub nazwa firmy, adres, kod, kraj.

 4. Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Certyfikatów SSL;

 5. Ośrodek certyfikujący – podmiot potwierdzający zbiór informacji pozwalający na poświadczenie autentyczności serwera należącego do innego podmiotu, z którym łączy się Klient.

 6. Przedłużenie – utrzymywanie Certyfikatów SSL przez kolejny okres ważności.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świadczenie Usługi Certyfikatów SSL odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług H88.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez H88 na rzecz Klienta Usługi Certyfikatów SSL.

§ 3.

UMOWA I AKTYWACJA USŁUGI CERTYFIKATÓW SSL

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż rok lub nieokreślony.

 2. Usługa Certyfikatów SSL jest aktywowana w ciągu 24 godzin roboczych po zaksięgowaniu przez H88 płatności Faktury pro forma.

 3. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi.

§ 4.

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał H88 w związku z Usługą Certyfikatów SSL są prawdziwe.

 2. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do zarządzania Usługą za pośrednictwem Konta administracyjnego.

 3. W celu należytego zrealizowania Usługi, Klient zobowiązuje się podać H88 Kod CSR, który następnie zostanie przekazany do Ośrodka certyfikującego w celu uzyskania Certyfikatu SSL.

 4. H88 zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Certyfikatami SSL składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 5.

PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI

 1. Usługa rozliczana jest w okresach rocznych lub dłuższych, w zależności od postanowień Umowy.

 2. Pierwsza Faktura pro forma z 7-dniowym terminem płatności wystawiana jest w momencie Zamówienia Usługi przez Klienta. Jej nieterminowe opłacenie skutkuje możnością usunięcia przez H88 Zamówienia.

 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy H88 nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, H88 przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Usługi.

 4. H88 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

 5. Na 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego, H88 wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 18-dniowym terminem płatności. Opłacenie Fakury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.

 6. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

 7. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w terminu płatności określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest automatycznie wyłączana i H88 zaprzestaje jej świadczenia. Jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez H88 – jego dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zaprzestaniu świadczenia Usługi.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Ogólny Świadczenia Usług H88.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Nasza spółka zapewnia hosting dla: rosenthal Nasza spółka zapewnia hosting dla: inwestycje Nasza spółka zapewnia hosting dla: szybko Nasza spółka zapewnia hosting dla: lufthansa Nasza spółka zapewnia hosting dla: superpharm Nasza spółka zapewnia hosting dla: yamaha