Hekko.pl
Regulamin świadczenia usługi hostingu reseller

§ 1.

DEFINICJE

 1. Aktywacja – uruchomienie Usługi Hostingu Reseller;

 2. Hosting Reseller – wydzielenie Klientowi z serwera utrzymywanego przez H88 odpowiedniej powierzchni serwera o wielkości i parametrach określonych w Specyfikacji, na której może gromadzić swoje dane, jak również -w ramach przyznanej powierzchni serwera – wydzielać lub odsprzedawać część tej powierzchni innym podmiotom do korzystania.

 3. Panel administracyjny – aplikacja, za pośrednictwem której Klient lub Użytkownik może zarządzać ustawieniami Usługi;

 4. Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Hostingu Reseller;

 5. Okres testowy – czas, w czasie którego Klient może nieodpłatnie wypróbowywać właściwości Hostingu Reseller;

 6. Przedłużenie – utrzymywanie Hostingu Reseller przez kolejny okres ważności.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świadczenie Usługi Hostingu Reseller odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług H88.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez H88 na rzecz Klienta Usługi Hostingu Reseller.

 3. Dane zgromadzone na serwerze w ramach Hostingu Reseller współdzielą w równym stopniu wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują.

§ 3.

UMOWA I AKTYWACJA USŁUGI SERWERA

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż miesiąc lub nieokreślony.

 2. Umowa dotyczy świadczenia Usługi Hostingu Reseller o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji, w szczególności takich jak: przydzielona Klientowi powierzchnia serwera, moc procesora, ilość danych, które mogą być przesyłane w ciągu miesiąca, parametry bezpieczeństwa.

 3. Usługa Hostingu Reseller jest aktywowana automatycznie w ciągu kilku minut po zaksięgowaniu przez H88 płatności Faktury pro forma.

 4. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi w dniu zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie Usługi po upływie Okresu testowego.

§ 4.

OKRES TESTOWY

 1. Klient może wypróbowywać właściwości Hostingu Reseller przez 14-dniowy Okres testowy liczony od daty Zamówienia.

 2. Warunkiem skorzystania z Okresu testowego jest złożenie Zamówienia na Usługę.

 3. W czasie trwania Okresu testowego, H88 wystawi Fakturę pro forma opiewającą na kwotę odpowiadającą kosztowi Usługi w wybranym przez Klienta Okresie Abonamentowym. Jeżeli Klient w ciągu 3 dni od upływu Okresu testowego opłaci Fakturę pro forma na rzecz H88, czas świadczenia Usługi zostanie przedłużony do końca Okresu abonamentowego ustalonego przez Strony.

 4. Brak uregulowania przez Klienta Faktury pro forma w czasie Okresu testowego powoduje, iż po 5 dniach od upływu Okresu testowego Usługa Hostingu Reseller jest blokowana. Jeżeli Klient nie ureguluje Faktury pro forma w ciągu 40 dni od upływu Okresu testowego, H88 całkowicie usunie dane Klienta zgromadzone w ramach Hostingu Reseller w czasie trwania Okresu testowego.

§ 5.

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał H88 w związku z Usługą Hostingu WWW są prawdziwe.

 2. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawaną mu powierzchni serwera i zarządzania nim za pośrednictwem Konta administracyjnego.

 3. Klient lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać przyznanej mu w ramach Hostingu Seller powierzchni serwera do:

  1. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,

  2. nielegalnego wejścia w systemy komputerowe H88 oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,

  3. uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych H88 przez innych Klientów i Użytkowników,

  4. przesyłania Spamu,

  5. dostarczania treści o bezprawnym charakterze,

  6. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,

  7. przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,

  8. naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,

  9. streamingu oraz serwerów gier

- jak również udostępniania lub odsprzedawania powierzchni serwera podmiotom dopuszczającym się działań określonych w literach a – j niniejszego ustępu.

 1. Klient lub Użytkownik w ramach korzystania z Usługi nie może używać następujących skryptów/aplikacji: Publiker, SEO Adder, esCat, DonLinkage.

 2. H88 zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Hostingu Reseller składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.

 3. W przypadku, gdy H88 uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika, czy też podmiot, któremu udostępniono lub odsprzedano powierzchnię serwera, na przyznanej mu powierzchni serwera lub działalności prowadzonej przy pomocy serwera, H88 może czasowo powstrzymać się czasowo od świadczenia Usługi Hostingu Reseller bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z Tegu tytułu do czasu złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Klienta nie mają bezprawnego charakteru.

 4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług H88, H88 ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do żądania od Klienta odszkodowania tytułem szkód powstałych w związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

§ 6.

PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI

 1. Usługa rozliczana jest w okresach właściwych dla wybranego przez Klienta pakietu Usługi (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych).

 2. W przypadku, gdy H88 nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, H88 przysługuje prawo do zablokowania Hostingu Reseller.

 3. H88 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

 4. Na 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego, H88 wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 21-dniowym terminem płatności. Opłacenie Fakury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.

 5. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

 6. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest blokowana. Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 40 dni od jej zablokowania, co skutkować będzie jej Przedłużeniem. W przypadku nieopłacenia Usługi w terminie wynikającym ze zdania drugiego niniejszego ustępu, wszystkie dane zgromadzone w ramach Hostingu Reseller zostaną usunięte, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez H88 – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Ogólny Świadczenia Usług H88.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.Nasza spółka zapewnia hosting dla: rosenthal Nasza spółka zapewnia hosting dla: inwestycje Nasza spółka zapewnia hosting dla: szybko Nasza spółka zapewnia hosting dla: lufthansa Nasza spółka zapewnia hosting dla: superpharm Nasza spółka zapewnia hosting dla: yamaha