Hekko.pl
Regulamin ogólny świadczenia usług firmy H88

§ 1.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają, co następuje:

 1. Awaria – niepoprawne działanie lub niedziałanie jednej lub kilku Usług;

 2. Cennik Usług – dokument określający ceny Usług świadczonych przez H88 oraz wysokość Opłat;

 3. Dane kontaktowe – informacje dotyczące Klienta, umożliwiające kontakt z nim oraz wystawienie Faktury, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail,
  adres e-mail Użytkownika (adres techniczny), numer NIP, numer REGON, numer KRS, numer PESEL, numer dowodu osobistego;

 4. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez H88, na podstawie którego Klient zobowiązany jest uiścić Opłatę na rzecz H88;

 5. H88 – "H88 Spółka Akcyjna" z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Franklina Roosevelta 22, tel.: 58 732 71 94, fax: 58 732 71 96, e-mail: biuro@hekko.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 425 228,00 PLN w pełni wpłacony, podmiot świadczący Usługi na rzecz Klienta;

 6. Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204
  z późn. zm.);

 7. Klient – podmiot zlecający H88 świadczenie Usług,

 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Limity – ustalone w Specyfikacji limity obciążenia/korzystania dotyczące określonej Usługi;

 10. Okres abonamentowy – okres, w którym Klient korzysta z Usług, a H88 rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta,

 11. Opłata – określona w Cenniku Usług miesięczna/kwartalna/półroczna/roczna opłata abonamentowa naliczana za Okres abonamentowy pobierana z góry z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez H88; Opłata określa łączne wynagrodzenie H88 za świadczenie Usług wraz
  z podatkami, z uwzględnieniem wszystkich kosztów świadczenia Usług;

 12. Panel Klienta – przypisany każdemu Klientowi panel do zamawiania Usług poprzez Internet, za pośrednictwem którego Klient ma dostęp do zamówionych przez siebie Usług, dostępny pod adresem https://www.hekko.pl/panel/;

 13. Pouczenie – informacja o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, kosztach zwrotu Usług w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu;

 14. Regulamin – przedmiotowy Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Firmy H88 zawierający zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez H88 oraz zasady świadczenia tych Usług przez H88;

 15. Regulamin Szczególny – Regulamin Świadczenia Usług Rejestracji i Przedłużania Domen Internetowych, Regulamin Świadczenia Usługi Serwera Dedykowanego, Regulamin Świadczenia Hostingu WWW, Regulamin Świadczenia Hostingu Reseller, Regulamin Świadczenia Usługi Serwera VPS, Regulamin Świadczenia Usługi Certyfikatów SSL, zawierające zasady korzystania przez Klienta z poszczególnych Usług oraz zasady świadczenia tych Usług przez H88;

 16. Spam – niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 17. Specyfikacja – dokładne określenie parametrów Usług świadczonych przez H88 na rzecz Klienta;

 18. System ostrzeżeń – dostępny w Panelu Klienta system informacyjny dla Klientów,
  w którym wskazywane będą ostrzeżenia o każdorazowym przypadku naruszenia Regulaminu i Regulaminów szczególnych;

 19. Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 20. Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a H88, której integralną część stanowi Regulamin i Regulaminy Szczególne;

 21. Usługi – świadczenia realizowane przez H88 na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy;

 22. Usunięcie Panelu Klienta – skasowanie wszystkich plików Klienta znajdujących się na serwerach H88 i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta;

 23. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług H88 na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Klienta, podanego do wiadomości H88, której e-mail został podany H88 w Panelu klienta jako kontakt techniczny;

 24. Wzór – wzór oświadczenia o odstąpieniu, stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 25. Zamówienie – wskazanie przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://www.hekko.plzapotrzebowania na Usługi świadczone przez H88 stanowiące podstawę zawarcia Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Klientem a H88;§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Podstawą do korzystania z usług H88 jest akceptacja niniejszego Regulaminu,
  a następnie Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej Usługi. Regulamin oraz Regulaminy Szczególne dotyczące zamówionej przez Klienta Usługi stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy H88 i Klientem. Złożenie przez Klienta zapotrzebowania na Usługi, niezależnie od tego, czy nastąpiło w formie elektronicznej czy pisemnej, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
  i Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej Usługi.

 3. Regulamin i Regulaminy Szczególne określają prawa i obowiązki H88 i Klienta wynikające z zawartej Umowy.

 4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na to, iż H88 zrealizuje wszelkie dyspozycje dotyczące Usług i odpowie na pytania dotyczące usług wyłącznie w przypadku, gdy Klient do wydania dyspozycji lub przesłania pytania użyje adresu e-mail lub adresu e-mail Użytkownika wskazanego w Panelu Klienta.
  W celu należytej identyfikacji Klienta lub Użytkownika i zabezpieczenia jego Usług przed nieuprawnionym dostępem lub modyfikacjami, Klient lub Użytkownik
  w kontaktach z H88 jest zobowiązany używać wyłącznie adresu e-mail wskazanego w Panelu Klienta.

 5. H88 zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. H88 poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail)
  o każdej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych jest zobowiązany poinformować o tym H88 drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), pisemną lub za pośrednictwem faxu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnego Usługi, z której korzysta. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu i Regulaminów Szczególnych.

 6. H88 oświadcza, iż nie zobowiązał się do przestrzegania żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Stosunek umowny pomiędzy Klientem a H88 może zostać nawiązany bądź
  w formie pisemnej Umowy określającej Usługi, z których chce korzystać Klient
  i wskazującej na parametry Usług wymienione w Specyfikacji, bądź w drodze Zamówienia złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej
  https://www.hekko.pl.

 2. Proces złożenia Zamówienia drogą elektroniczną przebiega w następujący sposób:

  1. Klient zapoznaje się z zamieszczonym na stronie internetowej https://www.hekko.pl opisem Usług oferowanych przez H88, zawierającym główne cechy danej Usługi z uwzględnieniem jej przedmiotu oraz z określonym na wyżej wymienionej stronie internetowej sposobem porozumiewania się z Klientem będącym Konsumentem,

  2. po wyborze Usługi, której zamówieniem Klient jest zainteresowany, przechodzi on do strony internetowej https://www.hekko.pl/panel,

  3. w przypadku, gdy Klient nie posiada jeszcze Panelu Klienta, wypełnia formularz rejestracyjny zawierający w szczególności Dane kontaktowe oraz ustanawia swój login i hasło, za pomocą których będzie miał dostęp do Panelu Klienta,

  4. następnie Klient wybiera interesujące go Usługi i składa Zamówienie,

  5. Klient potwierdza złożenie Zamówienia, a następnie otrzymuje od H88 wiadomość e-mail zawierającą szczegóły dotyczące Zamówienia.

  Złożenie Zamówienia w powyższy sposób jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 3. Zawarcie Umowy może być poprzedzone weryfikacją wskazanych w Zamówieniu danych Klienta w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż są one nieprawdziwe. H88 może w szczególności zwrócić się do Klienta o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących
  o prawdziwości złożonych danych.

 4. Uruchomienie Usługi będącej przedmiotem Umowy następuje w terminie określonym w Regulaminie Szczególnym. W przypadku Klienta będącego Konsumetem uruchomienie Usługi nastąpi nie szybciej niż po 14 dniach od daty zawarcia Umowy, chyba że Klient będący Konsumentem złoży wyraźne żądanie w przedmiocie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. H88 wymaga od Klienta będącego Konsumentem złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

 5. H88 przekaże Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy, Regulamin oraz Regulamin Szczególny, Pouczenie i Wzór na trwałym nośniku w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

 6. Klient nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość
  w celu zawarcia Umowy innych niż te naliczone przez usługodawcę dostarczającego Klientowi te środki.

 7. Klient będący Konsumentem nie jest zobowiązany składać H88 kaucji lub udzielać innych gwarancji finansowych.

 8. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie oświadczenia
  o odstąpieniu. Informacje o odstąpieniu zawarte są w Pouczeniu jak również we Wzorze, które stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu. W związku z odstąpieniem Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów,
  z wyjątkiem sytuacji, w której Klient będący Konsumentem zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – wówczas Klient będący Konsumentem zapłaci H88 kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient będący Konsumentem poinformował H88 o odstąpieniu od Umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej Opłaty.

 9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli H88 wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez H88 utraci prawo do odstąpienia od Umowy, jak również w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia na rzecz Klienta będącego Konsumentem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.;.

 10. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając H88 oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu określonym we Wzorze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 11. Z uwagi na to, że H88 zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Klient będący Konsumentem może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu Wzoru i poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej H88 – https://www.hekko.pl. H88 niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w opisany w niniejszym ustępie sposób.

 12. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu, H88 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności. H88 dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 4.

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na czas trwania Okresu abonamentowego danej Usługi.
  W przypadku Klienta będącego Konsumentem – Okres abonentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.

 2. Na 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi H88 poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o upływie Okresu abonamentowego oraz o opłatach związanych z ewentualnym przedłużeniem przez Klienta współpracy z H88 o kolejny Okres abonamentowy.

 3. Na 21 przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi H88 wystawi na rzecz Klienta Fakturę pro forma opiewającą na wymienioną w obowiązującym na dzień wystawienia Faktury pro forma Cenniku Usług kwotę za kolejny Okres abonamentowy. Klient wyraża wolę kontynuowania współpracy z H88 poprzez opłacenie Faktury pro forma najpóźniej ostatniego dnia dotychczasowego Okresu abonamentowego Usługi.

 4. Uiszczenie przez Klienta płatności określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z zawarciem następnej Umowy o świadczenie Usługi w kolejnym Okresie abonamentowym.

 5. Brak uregulowania określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu Faktury pro forma
  w ciągu 21 dni od jej wystawienia jest równoznaczny z wygaśnięciem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na który została zawarta i usunięciem wszystkich Usług świadczonych na rzecz Klienta.


§ 5.

OBOWIĄZKI HEKKONET

 1. H88 zobowiązany jest zapewnić pełną dostępność Usług, świadczyć Usługi
  z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu
  i Regulaminów Szczególnych, w tym na bieżąco aktualizować oprogramowanie serwera.

 2. H88 zobowiązuje się do informowania Klienta za pośrednictwem Panelu Klienta o planowanych przerwach w świadczeniu Usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadkach, gdy planowana przerwa jest dłuższa niż 30 minut, H88 zobowiązuje się do informowania klienta za pośrednictwem Panelu Klienta.

 3. H88 zobowiązany jest do informowania Klienta za pomocą Systemu ostrzeżeń
  o każdym przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu bądź Regulaminów Szczególnych.

 4. H88 zobowiązany jest zapewnić Klientowi typową pomoc techniczną związaną ze świadczonymi Usługami.

 5. H88 zobowiązany jest do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych.

 6. H88 zobowiązany jest do nie przesyłania Klientowi Spamu.

 7. H88 zobowiązany jest do regularnego wykonywania backupów danych Klientów zgromadzonych na serwerze.

§ 6.

PRAWA HEKKONET

 1. H88 zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania Usługi za podaniem przyczyny odmowy, w szczególności w przypadku, gdy Klient w przeszłości zalegał
  z Opłatami, gdy Klient w przeszłości naruszał postanowienia Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, w przypadku gdy Klient zamierza wykorzystywać Usługi w celu sprzecznym z prawem lub skutkującym powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej, a także w sposób szkodzący renomie H88 i świadczonych przezeń Usług.

 2. H88 zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Klientowi nietypowej pomocy technicznej w przypadku, gdy Klient nie uiści H88 odpowiedniej opłaty z tego tytułu wynikającej z Cennika Usług lub ustalonej przez Strony.

 3. H88 ma prawo usunąć Panel Klienta i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta bez zwracania mu Opłaty abonamentowej w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik naruszą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, wysyła Spam. H88 ma prawo usunąć Panel Klienta i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta także wtedy, gdy:

  1. korzystanie przez Klienta z Usług utrudnia korzystanie z nich innym Klientom H88,

  2. korzystanie przez Klienta z Usług powoduje nadmierne eksploatowanie serwera H88 ponad określone Limity,

  3. opóźnienie Klienta w uregulowaniu Faktury pro forma przekroczyło 14 dni.

Usunięcie Konta i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta jest poprzedzone zablokowaniem Konta niezwłocznie od powzięcia informacji o dopuszczeniu się przez Klient naruszenia i bezskutecznym wezwaniem Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania. Usunięcie Panelu Klienta przez H88 i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta z przyczyn określonych w przedmiotowym ustępie nie wiąże się ze zwrotem Klientowi Opłaty abonamentowej.


§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HEKKONET

 1. H88 ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu Usług, chyba że nastąpiło ono z przyczyn, za które H88 nie ponosi odpowiedzialności. H88 zobowiązuje się dostarczać Klientowi niewadliwe Usługi.

 2. H88 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli było ono następstwem okoliczności w szczególności takich, jak:

  1. wywołanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów innych niż H88 brakiem ciągłości świadczenia Usług,

  2. awarii sprzętu lub oprogramowania, której H88 nie mógł zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu,

  3. działania siły wyższej,

  4. nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Klienta lub Użytkownika,

  5. podaniem przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji
   w Zamówieniu, a także nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych, jak również braku ich zaktualizowania przez Klienta;

  6. naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów prawa,

  7. uzyskania dostępu do Konta Klienta przez niepowołane osoby,

  8. działanie wirusa komputerowego,

  9. informacji, programów, aplikacji, plików pobranych przez Klienta z sieci Internet.

 1. H88 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klienta na udostępnionym mu serwerze.

 2. H88 nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Klienta. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy Klientem jest Konsument.

 3. H88 ma prawo do robienia przerw w świadczeniu Usług w związku
  z koniecznością dokonania czynności technicznych związanych z obsługą, rozbudową i konserwacją systemu informatycznego. Tego typu przerwy nie będą kwalifikowane jako awaria. W przypadku zaistnienia przerwy z przyczyn wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, H88 nieodpłatnie przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy lub dłuższy okres, według uznania H88.


§ 8.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat na rzecz H88 na podstawie wystawionej Faktury pro forma.

 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Danych kontaktowych
  w Panelu Klienta, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi Danymi kontaktowymi są te znajdujące się w Panelu Klienta. Zmiana Danych kontaktowych, takich jak: adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, adres e-mail Użytkownika (adres techniczny), numer dowodu osobistego (w przypadku jego wymiany) lub nazwiska (w przypadku jego zmiany) - nie jest zmianą postanowień Umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez H88
  w sposób nienaruszający praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego
  i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych, przestrzegania przepisów prawa, poszanowania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, powstrzymywania się od wykorzystywania Usług do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje
  i zasady współżycia społecznego, rozsyłania Spamu.

 4. Klient jest zobowiązany do nie podejmowania działań mogących spowodować powstanie szkody innych Klientów lub Użytkowników. Klient zobligowany jest także do nie zamieszczania na serwerze H88 plików, skryptów lub programów mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwera, łączy lub kont innych osób.

 5. Klient zobowiązany jest do informowania H88 o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.


§ 9.

PRAWA KLIENTA

 1. Klient ma prawo do pełnego korzystania z zamówionych Usług, aczkolwiek w sposób nienaruszający przepisów prawa, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, praw innych osób, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego.

 2. Klient ma prawo do udzielenia innemu podmiotowi (Użytkownikowi) upoważnienia do korzystania z zamówionych przez Klienta Usług H88 w zakresie wskazanym w upoważnieniu. Klient zobowiązany jest wskazać adres e-mail Użytkownika
  w Panelu Klienta, jako kontakt techniczny. W takim przypadku do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. Klient niezwłocznie zawiadomi H88 o udzieleniu upoważnienia
  i jego zakresie, jak również o osobie Użytkownika.

 3. Klient ma prawo do reklamowania Usług świadczonych przez H88.


§ 10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na udostępnionej mu części serwera.

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Usług przez Użytkownika, w tym za naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Użytkownik się dopuścił, rozsyłanie Spamu. W razie powzięcia przez H88 informacji o dopuszczeniu się naruszenia przez Użytkownika, Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnego działania Użytkownika, w tym do podania danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

 3. Klient ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze H88.

 4. H88 może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody, jaką poniósł w związku
  z nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Usług, naruszeniem postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Klient lub Użytkownik się dopuścił, rozsyłaniem Spamu.


§ 11.

OGRANICZENIA

 1. Klient nie może wykorzystywać Usług świadczonych przez H88 do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania Spamu.

 2. W razie, gdy H88 poweźmie informację, iż Klient dopuścił się naruszenia ust. 1 niniejszego paragrafu, H88 jest uprawniony do zablokowania Usług świadczonych na rzecz Klienta i zaprzestania ich świadczenia oraz zawiadomienia odpowiednich organów o naruszeniu prawa, którego dopuścił się Klient.

 3. W szczególnych przypadkach, jeżeli świadczenie Usług na rzecz Klienta powoduje nadmierne obciążenie serwera H88, a w konsekwencji pogorszenie jakości Usług świadczonych na rzecz innych Klientów, H88 ma prawo zablokować Usługi Klienta, za uprzednim zawiadomieniem Klienta.


§ 12.

DANE OSOBOWE

 1. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez H88 jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.

 2. H88 oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Klienta wymienione w Danych kontaktowych jedynie w celu wykonania Umowy.

 3. H88 zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta jakimkolwiek innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne do wykonania Umowy.

§ 13.

PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu wykonywania Usług, Klient ureguluje na rzecz H88 określoną Opłatę wynikającą z Cennika Usług obowiązującego w dniu Zamówienia lub w dniu wystawienia faktury pro-forma za kolejny Okres abonamentowy, zgodnie
  z odpowiednimi postanowieniami § 4 Regulaminu.

 2. Płatność za Usługi rozliczana jest w Okresach abonamentowych. Opłata jest niepodzielna.

 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie uiścić Opłatę na podstawie Faktury pro forma wystawionej przez H88 na początku Okresu abonamentowego i przesłanej mu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub w formie pisemnej, nie później jednak niż
  w terminie wynikającym z otrzymanej Faktury pro forma.

 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym H88.

 5. H88 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta
  w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Faktury pro forma, H88 ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia we wniesieniu Opłaty przekraczającego 14 dni, H88 ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty i usunięcia Usług świadczonych na rzecz Klienta.

 7. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty, H88 wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT.

 8. Faktury będą wystawiane w oparciu o Dane kontaktowe znajdujące się w Panelu Klienta.

 9. Doręczenie Faktury pro forma lub faktury VAT w formie pisemnej za pomocą poczty polskiej następuje tylko na wyraźne żądanie Klienta.

 10. Uregulowana Opłata podlega stosunkowemu zwrotowi, z uwzględnieniem czasu świadczenia przez H88 Usług na rzecz Klienta, jedynie w przypadku, gdy:

  1. Umowa zostanie wypowiedziana przez H88 z przyczyn niezależnych od Klienta,

  2. Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta z przyczyn zawinionych przez H88,

  3. Klient będący Konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
   w ciągu 14 dni od jej zawarcia,

  4. Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta będącego Konsumentem.

 1. H88 zastrzega sobie prawo do zmian Cennika Usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że wzrost Opłaty może następować jedynie raz na 6 miesięcy. H88 poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail)
  o każdej zmianie Cennika Usług na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Cennika Usług jest zobowiązany poinformować
  o tym H88 drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), pisemną lub za pośrednictwem faxu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne
  z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny
  z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Cennika Usług.

§ 14.

REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić H88 swe zastrzeżenia w zakresie niewykonywania Usług lub świadczenia przez H88 Usług o nienależytej jakości, informując o tym H88 w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

 2. Reklamacja powinna zostać skierowana na:

Adres: H88 S.A. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

Faks: 58 732 71 96

e-mail: biuro@hekko.pl

 1. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta powinno w szczególności zawierać:

  1. Dane kontaktowe Klienta umożliwiające jego identyfikację,

  2. nazwę Usługi będącej przedmiotem reklamacji,

  3. określenie zastrzeżeń Klienta co do wykonywania lub jakości Usługi,

  4. datę i miejscowość sporządzenia,

  5. podpis Klienta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji.

  6. w przypadku wysłania reklamacji poprzez e-mail, wiadomość powinna być wysłana
   z adresu e-mail, który podany jest w Panelu Klienta jak główny adres e-mail lub techniczny osoby upoważnionej.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne, które nie zostało dokonane w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu lub nie zawiera informacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu jest nieważne i nie podlega rozpatrzeniu przez H88. W przypadku, gdyby zgłoszenie reklamacyjne dokonywane przez Konsumenta nie zawierało danych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, H88 niezwłocznie wezwie Konsumenta do ich uzupełnienia, tak aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.

 2. H88 zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. H88 obliguje się do poinformowania Klienta, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub do poinformowania Klienta o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz
  z podaniem uzasadnienia.

 3. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji nieodzowne jest powzięcie dodatkowych informacji, H88 zobowiązuje się do poinformowania Klienta
  o konieczności ich uzyskania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


§ 15.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

 1. H88 zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury sprzętowej służącej odpowiedniemu funkcjonowaniu Usług świadczonych dla Klienta.

 2. H88 zobowiązuje się zapewnić Klientowi następujące warunki dostępności infrastruktury sprzętowej:

  1. w przypadku wystąpienia awarii w działaniu Usług, H88 zobowiązuje się do podjęcia prac zmierzających do zdiagnozowania awarii w ciągu 30 minut od powiadomienia H88 o jej wystąpieniu przez Klienta lub Użytkownika telefonicznie pod numerem 58 732 71 94 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@hekko.pl W tym czasie H88 zobowiązany jest do przesłania Klientowi lub Użytkownikowi diagnozy dotyczącej przyczyn awarii oraz informacji o działaniach, które zostaną podjęte w celu jej usunięcia;

  2. H88 usunie awarię w ciągu 300 minut od otrzymania powiadomienia przez Klienta lub Użytkownika o jej wystąpieniu, chyba że usunięcie awarii w tym czasie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od H88 lub powiadomienie nastąpi poza czasem pracy H88; w przypadku, gdy powiadomienie o awarii nastąpi poza czasem pracy H88 – awaria zostanie usunięta w ciągu 300 minut od rozpoczęcia pracy przez H88;

  3. po usunięciu awarii H88 poinformuje o tym fakcie Klienta lub Użytkownika.

 1. H88 nie odpowiada za awarie wynikające ze zmian w konfiguracji systemu operacyjnego wprowadzone przez Klienta lub Użytkownika oraz instalacje oprogramowania własnego Klienta lub Użytkownika.

 2. Do awarii nie stosuje się postanowień § 14.

 3. H88 nie udziela dodatkowej gwarancji na Usługi i nie świadczy usług posprzedażnych w zakresie nieopisanym w Regulaminie lub Regulaminach Szczególnych.


§ 16.

ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

 2. Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesłanej za pośrednictwem listu poleconego, poczty elektronicznej, faksu.

 3. H88 może wypowiedzieć Umowę Klientowi będącemu Konsumentem jedynie
  z ważnych przyczyn, ze wskazaniem w wypowiedzeniu przyczyn jego dokonania.

 4. H88 przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w przypadkach wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu
  i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od H88 pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listem poleconym.

 5. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy H88 rażąco narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Klienta pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listem poleconym.

 6. Wygaśnięcie Umowy powoduje zaprzestanie świadczenia przez H88 Usług na rzecz Klienta i usunięcie z jego serwerów wszelkich danych zgromadzonych przez Klienta.


§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminów Szczególnych, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271)30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

 2. W przypadku, gdy treść Regulaminu Szczególnego lub Umowy zawartej w formie pisemnej odbiega od treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Szczególnego i Umowy.

 3. Jeżeli dane postanowienie Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego okaże się nieważne z mocy prawa lub jego realizacja nie będzie możliwa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony podejmą kroki w celu zmiany lub uzupełnienia Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego. W przypadku braku zmiany lub uzupełnienia – zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Regulamin, Regulaminy Szczególne i Cennik usług opublikowane są na stronie internetowej https://www.hekko.pl.

 5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową Klient i H88 podejmują się rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia nie było możliwe, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę H88. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków, gdy Klientem jest Konsument.

 7. H88 niniejszym informuje, iż Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń kierując sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Zasady dostępu do tej procedury określone są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1214).

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – POUCZENIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, tel.: 58 732 71 94, fax: 58 732 71 96, e-mail: biuro@hekko.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.hekko.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Usług (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani
o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

- Adresat: H88 S.A. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, tel.: 58 732 71 94, fax: 58 732 71 96, e-mail: biuro@hekko.pl- Ja/My(*)……………… niniejszym informuję/informujemy(*)……………………. o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi ……………………….

- Data zawarcia umowy ………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………

- Adres konsumenta(-ów)…………………………………………..

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data …………………………………….


(*) Niepotrzebne skreślić.
Nasza spółka zapewnia hosting dla: rosenthal Nasza spółka zapewnia hosting dla: inwestycje Nasza spółka zapewnia hosting dla: szybko Nasza spółka zapewnia hosting dla: lufthansa Nasza spółka zapewnia hosting dla: superpharm Nasza spółka zapewnia hosting dla: yamaha