Hekko.pl
Regulamin świadczenia usługi serwera dedykowanego

§ 1.

DEFINICJE

 1. Aktywacja – uruchomienie Usługi Serwera Dedykowanego;

 2. Panel administracyjny – aplikacja, za pośrednictwem której Klient lub Użytkownik może zarządzać ustawieniami Usługi;

 3. Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Serwera dedykowanego;

 4. Przedłużenie – utrzymywanie Serwera dedykowanego przez kolejny okres ważności;

 5. Serwer dedykowany – serwer, na którym Klient lub Użytkownik może instalować oprogramowanie oraz konfigurować za pośrednictwem Internetu zainstalowany przez H88 system operacyjny.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świadczenie Usługi Serwera dedykowanego odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług H88.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez H88 na rzecz Klienta Usługi udostępnienia i utrzymania Serwera dedykowanego.

§ 3.

UMOWA, AKTYWACJA I INSTALACJA USŁUGI SERWERA

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż miesiąc lub nieokreślony.

 2. Umowa dotyczy świadczenia Usługi Serwera dedykowanego o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji.

 3. Usługa Serwera dedykowanego będzie aktywowana w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu przez H88 płatności za pierwszy okres zamówienia.

 4. Usługa Serwera dedykowanego z administracją będzie aktywowana w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu przez H88 płatności za pierwszy okres zamówienia.

 5. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia instalacji Usługi.

 6. Instalacja Serwera dedykowanego polega na zmontowaniu w całość elementów Serwera według ustawień wskazanych przez Klienta w Zamówieniu. Do instalacji zalicza się również uruchomienie wskazanego przez Klienta lub Użytkownika systemu operacyjnego, jak również przyłączenie do sieci H88.

§ 4.

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał H88 w związku z Usługą Serwera dedykowanego są prawdziwe.

 2. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznanym mu Serwerem dedykowanym i zarządzania nim za pośrednictwem Konta administracyjnego.

 3. Klient lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać Serwera dedykowanego do:

  1. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,

  2. nielegalnego wejścia w systemy komputerowe H88 oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,

  3. uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych H88 przez innych Klientów i Użytkowników,

  4. przesyłania Spamu,

  5. dostarczania treści o bezprawnym charakterze,

  6. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,

  7. przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,

  8. naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,

  9. streamingu oraz serwerów gier.

 4. H88 zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Serwerem dedykowanym składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.

 5. W przypadku, gdy H88 uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika na Serwerze dedykowanym lub działalności prowadzonej przez Klienta przy pomocy Serwera dedykowanego, H88 może czasowo powstrzymać się czasowo od świadczenia Usługi Serwera dedykowanego bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z Tegu tytułu do czasu złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Klienta nie mają bezprawnego charakteru.

 6. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług H88, H88 ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do żądania od Klienta odszkodowania tytułem szkód powstałych w związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

§ 5.

PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI

 1. Usługa rozliczana jest w okresach miesięcznych lub dłuższych, w zależności od postanowień Umowy.

 2. Pierwsza Faktura pro forma z 7-dniowym terminem płatności wystawiana jest w momencie Zamówienia Usługi przez Klienta. Jej nieterminowe opłacenie skutkuje możnością usunięcia przez H88 Zamówienia.

 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy H88 nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, H88 przysługuje prawo do zablokowania Serwera dedykowanego.

 4. H88 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

 1. Na 14 dni przed końcem Okresu abonamentowego, H88 wystawi Klientowi Fakturę pro forma z dziesięciodniowym terminem płatności. Opłacenie Fakury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.

 2. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

 1. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w terminie płatności określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest wyłączana. Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 7 dni od jej wyłączenia, co skutkować będzie jej Przedłużeniem. W przypadku nieopłacenia Usługi w terminie wynikającym ze zdania drugiego niniejszego ustępu, wszystkie dane zgromadzone na Serwerze dedykowanym zostaną usunięte, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez H88 – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

§ 6.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w Regulaminie Ogólnym Świadczenia Usług H88, H88 zobowiązuje się, że sumaryczny czas dostępności Usługi nie będzie niższy niż 99,8% całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku przekroczenia czasu niedostępności powyżej 0,2% całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym, H88 zobowiązuje się do obniżenia Opłaty abonamentowej w miesiącu kolejnym po wystąpieniu awarii o równowartość ….% Opłaty abonamentowej za każdą godzinę awarii. Wartość obniżenia nie może jednak przekroczyć wysokości miesięcznej Opłaty abonamentowej. Do powyższych kalkulacji przyjmuje się ujednoliconą liczbę 30 dni w miesiącu i 24 godzin na dobę (720 godzin w miesiącu). Czas awarii przekraczający 30 minut liczony jest jako pełna godzina awarii

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Ogólny Świadczenia Usług H88.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.Nasza spółka zapewnia hosting dla: rosenthal Nasza spółka zapewnia hosting dla: inwestycje Nasza spółka zapewnia hosting dla: szybko Nasza spółka zapewnia hosting dla: lufthansa Nasza spółka zapewnia hosting dla: superpharm Nasza spółka zapewnia hosting dla: yamaha