Hekko.pl
Regulamin świadczenia usługi serwera VPS

§ 1.

DEFINICJE

 1. Aktywacja – uruchomienie Usługi Serwera VPS;

 2. Panel administracyjny – aplikacja, za pośrednictwem której Klient lub Użytkownik może zarządzać ustawieniami Usługi;

 3. Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Serwera VPS;

 4. Okres testowy – czas, w czasie którego Klient może odpłatnie wypróbowywać właściwości Serwera VPS;

 5. Przedłużenie – utrzymywanie Serwera VPS przez kolejny okres ważności;

 6. Serwer VPS – wydzielona część serwera, na której Klient lub Użytkownik może instalować oprogramowanie oraz konfigurować za pośrednictwem Internetu zainstalowany przez H88 system operacyjny.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świadczenie Usługi Serwera VPS odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług H88.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez H88 na rzecz Klienta Usługi udostępnienia i utrzymania Serwera VPS.

§ 3.

UMOWA I AKTYWACJA USŁUGI SERWERA

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż miesiąc lub nieokreślony.

 2. Umowa dotyczy świadczenia Usługi Serwera VPS o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji.

 3. Usługa Serwera VPS jest aktywowana w ciągu kilku minut po zaksięgowaniu przez H88 płatności Faktury pro forma.

 4. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi.

§ 4.

OKRES TESTOWY

 1. Klient może wypróbowywać właściwości serwera VPS przez trzydniowy Okres testowy liczony od daty złożenia Zamówienia.

 2. Warunkiem skorzystania z Okresu testowego jest złożenie Zamówienia na Usługę Serwera VPS z zaznaczeniem opcji „Test Serwera VPS”.

 3. Koszt Okresu testowego wynosi 3,69 złotych brutto za cały Okres testowy.

 4. W przypadku, gdy w wyniku Okresu testowego Klient wykupi Usługę Serwera VPS na Okres abonamentowy, koszt Okresu testowego doliczony zostanie do pierwszej Faktury pro forma wystawionej z tytułu świadczenia Usługi. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na zawarcie Umowy i wykupienie Usługi – H88 wystawi Fakturę pro forma opiewającą na kwotę kosztu Okresu testowego.

§ 5.

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał H88 w związku z Usługą Serwera VPS są prawdziwe.

 2. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawaną mu częścią Serwera VPS i zarządzania nim za pośrednictwem Konta administracyjnego.

 3. Klient lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać Serwera VPS do:

  1. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,

  2. nielegalnego wejścia w systemy komputerowe H88 oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,

  3. uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych H88 przez innych Klientów i Użytkowników,

  4. przesyłania Spamu,

  5. dostarczania treści o bezprawnym charakterze,

  6. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,

  7. przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,

  8. naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet.

 4. H88 zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Serwerem VPS składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.

 5. W przypadku, gdy H88 uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika na Serwerze VPS lub działalności prowadzonej przez Klienta przy pomocy Serwera VPS, H88 może czasowo powstrzymać się czasowo od świadczenia Usługi Serwera VPS bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z Tegu tytułu do czasu złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Klienta nie mają bezprawnego charakteru.

 6. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług H88, H88 ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do żądania od Klienta odszkodowania tytułem szkód powstałych w związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

§ 6.

PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI

 1. Usługa rozliczana jest w okresach miesięcznych lub dłuższych, w zależności od postanowień Umowy.

 2. Pierwsza Faktura pro forma z 7-dniowym terminem płatności wystawiana jest w momencie Zamówienia Usługi przez Klienta. Jej nieterminowe opłacenie skutkuje możnością usunięcia przez H88 Zamówienia.

 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy H88 nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, H88 przysługuje prawo do zablokowania Serwera VPS.

 4. H88 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

 5. Na 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego, H88 wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 21-dniowym terminem płatności. Opłacenie Fakury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.

 6. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

 7. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest blokowana. Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 40 dni od jej zablokowania, co skutkować będzie jej Przedłużeniem. W przypadku nieopłacenia Usługi w terminie wynikającym ze zdania drugiego niniejszego ustępu, wszystkie dane zgromadzone na Serwerze VPS zostaną usunięte, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez H88 – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Ogólny Świadczenia Usług H88.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.


Nasza spółka zapewnia hosting dla: rosenthal Nasza spółka zapewnia hosting dla: inwestycje Nasza spółka zapewnia hosting dla: szybko Nasza spółka zapewnia hosting dla: lufthansa Nasza spółka zapewnia hosting dla: superpharm Nasza spółka zapewnia hosting dla: yamaha